Kouri-Vini Mars 2023

Memrise Kouri-vini

Memrise

Ti Liv Kréyòl

Google Woolaroo

Ti Liv Kreyol Second Edition.pdf

Tafè tout à fait?

Talè tout à l’heure

Ojordi çé premyé jou printem! Mo paré pou bon tem épi krébis!Today is the first day of spring!  I’m ready for good weather and crabs!

Jodi a se premye jou prentan an!  Mwen pare pou bon tan ak krab! Ede m sou sa.  Isit ou di  .  La ou di krébis. Krébis KV </=  kribich HC (ayisyin).  Crabs or shrimp?

Mwen mande paske 30 ane de sa mwen te pibliye yon moso ki rele Kribich, «cribiche», ecrévisse. Link,

L’Avenir  de l’Éloge de la Créolité. In Convergences et divergences dans les littératures francophones, Daniel Deltel, ed. Paris: L’Harmattan, pp.  170-181, 1992.

Granmoun blan isit la.  Ozetazini ak Kanada, pa janm mande yo nan lang angle oswa franse.  Pafwa an Frans, paske mwen gen yon aksan ibrid.  Mwen toujou mande, si kirye, depi mwen se yon xenofil.

Old white man here. In the US and Canada, never get asked in English or French. Sometimes in France, because I have a hybrid accent. I always ask, if curious, since I’m a xenophile. 

Granmoun blan isit la

Çé byin fars ékan moun menas mwin ak “mo va pa swiv twa non plis” ?, ok… mo fou pa mal! Vouzòt pa bezwinn anonsé to va kité konm léropor. Mo va pa vini trist ékan vouzòt kit. Zòt ap pensé zòt importan ou kèkshoj? Non ? 

It’s a joke when people threaten me with “I won’t follow three other names” ?, ok… I’m not crazy!  You don’t have to announce that you’re going.  I will not be sad because of you.  Are you thinking about your importance some days?  No ?

   

Sa fèm nan betiz lè moun menase m ak “m pap suiv twa lòt non” ?, ok… mwen pa fou!  Ou pa bezwen anonse ke ou pral ale.  Mwen pap vin tris poutèt ou.  Èske w ap panse sou enpòtans ou kèk jou?  Non ?

Mo las ap netwayé mô lamézon shak jou ?. Mô piti-yé toujou ap kassé tou ça dan mô lamézon. Mo paré pou mô pli jènn gaçon kouri a lékol paske ti boug-çila konm Tasmanian Devil ?. Zòt… mo linm piti-çalayé mé mô las ?

It’s a joke when people threaten me with “I won’t follow three other names” ?, ok… I’m not crazy!  You don’t have to announce that you’re going.  I will not be sad because of you.  Are you thinking about your importance some days?  No ?

Se yon blag lè moun menase m ak “m pap swiv twa lòt non” ?, ok… mwen pa fou!  Ou pa bezwen anonse ke ou prale.  Mwen pap tris poutèt ou.  Èske w ap panse sou enpòtans ou kèk jou?  Non ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.